تابلو فرش دستباف شفقی تبریز صحنه ای از عروسی ژوزفین و ناپلئون بناپارت

Translate