کاظم شفقی

کاظم شفقی

روایت زندگی کاظم شفقی کارآفرین جوان ایرانی که موفق شده در زمینه فرش خالق هنر و زیبایی باشد.

Translate