فرش شفقی تبریز 1 تا 15 فروردین باز هم باز است

فرش دستباف شفقی تبریز گلدان بهشتی

كد فرش

نام طرح

ابعاد فرش

کلاس

دسته بندی

مصالح چله

مصالح حاشیه

مصالح متن

تعداد رج

رنگ حاشیه

رنگ متن

تک / جفت

دست آفریده

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
Translate